Honorine Kiss Diamond from Isaboss


Herzultraschall mit Doppler:

D-Lokus ( Dilution, Fellfarbverdünnung)

Genotyp D/D


Jolanda + Max Schera F-68270 Wittenheim